Všeobecno-obchodné podmienky predaja a dodávky spoločnosti KAMENÁRSTVO Klieštik, s. r. o.
 
1.  Platnosť podmienok
1.1.  Nasledujúce všeobecno-obchodné podmienky predaja a dodávky(ďalej len VOP) platia výhradne a sú nedeliteľnou súčasťou každej kúpnej alebo inej zmluvy, či zmluvného vzťahu(ďalej len kúpnej zmluvy) uzatvoreného spoločnosťou Kamenárstvo Klieštik, s.r.o.(ďalej len Dodávateľ) a inou osobou(ďalej len Kupujúci). VOP slúžia k vymedzeniu práv a povinností oboch zmluvných strán. Podmienky Kupujúceho odlišujúce sa od našich VOP nie sú platné. Naše nasledujúce VOP platia aj pre budúce obchodné vzťahy, aj keď ešte neboli výslovne dohodnuté.
1.2.  Ustanovenia VOP sú záväzné pre obe zmluvné strany a odlišnosti od týchto VOP sú platné len vtedy, ak boli písomne potvrdené osobou oprávnenou jednať v mene Dodávateľa.
1.3.  Kupujúci bol pred uzatvorením kúpnej zmluvy oboznámený s VOP. Za oboznámenie sa považuje aj ich doručenie elektronickými prostriedkami Kupujúcemu, ich zverejnenie v mieste predaja, pri objednaní či prevzatí a ich zverejnenie na www stránkach Dodávateľa.
 
2.  Spôsob objednávania
2.1.  Dodávky výrobkov sa uskutočňujú na základe objednávok Kupujúceho, ktoré musia mať písomnú podobu.
2.2.  Písomnú objednávku je potrebné zaslať na základe vypracovanej predbežnej cenovej ponuky na našu e-mailovú adresu kalkulacie@kliestik.sk, prípadne faxom alebo listom na kontaktnú adresu uvedenú na cenovej ponuke, kde Kupujúci  uvedie:
a)  číslo cenovej ponuky;
b)  adresu realizácie;
c)  predpokladaný termín montáže korpusov;
d)  tel. kontakt na osobu poverenú riešením realizácie.
2.3.  V prípade nejasnosti údajov uvedených v objednávke alebo v prípade nemožnosti splnenia termínu sa Dodávateľ skontaktuje s Kupujúcim. Len písomná, presná a zrozumiteľná objednávka Dodávateľa zaväzuje.        
2.4.  Telefonické, telegrafické alebo ústne doplnky, zmeny alebo vedľajšie dojednania si vyžadujú vždy písomné potvrdenie Dodávateľa. Zmenami pôvodný záväzok zaniká a je nahradený záväzkom novým, pokiaľ z dohody o zmene záväzku nevyplýva, že nový, dojednaný záväzok vzniká popri doteraz existujúcom. Súčasťou dohody o zmenách musí byť dohoda o zmene dodacej doby, v ktorej má Dodávateľ svoj záväzok splniť, inak je dohoda neplatná.
2.5.  Ceny, dodacie a platobné podmienky sú záväzné len v tom prípade, ak sú písomne potvrdené Dodávateľom.
2.6.  Za potvrdenie objednávky zo strany Dodávateľa sa považuje vystavenie zálohovej faktúry pre Kupujúceho, resp. uzavretie kúpnej zmluvy alebo inej zmluvy.
 
3.  Predmet dodávok
3.1.  Predmetom dodávok Dodávateľa Kupujúcemu sú výrobky, ktoré sú predmetom podnikania Dodávateľa.
 3.2. Z dôvodov veľkej vyriability výrobkov, technických obmedzení materiálu a montážnych obmedzení si Dodávateľ vyhradzuje právo na zmenu všetkých parametrov zadefinovaných v konfigurátore. Zmeny budú s Kupujúcim prerokované a za právoplatný súhlas zo zmenami sa bude považovať schválenie projektovej dokumentácie Kupujúcim.

4.  Ceny
4.1.  Ceny sú uvádzané v €. K cene sa pripočíta daň z pridanej hodnoty v aktuálnej platnej výške.
4.2.  Platnosť cenovej kalkulácie na predmetný výrobok garantujeme po dobu 3 mesiacov, ak nie je v cenovej ponuke uvedené inak.
 4.3. Cena diela, vyrátaná konfigurátorom je záväzná pre Dodávateľa až po písomnom potvrdení Dodávateľom.
4.4. Správca konfigurácie má právo upraviť cenu v súlade so zákonnými resp. oprávnenými požiadavkami.

5. Platobné podmienky
5.1. Po obdržaní objednávky vystaví Dodávateľ na objednaný tovar zálohovú faktúru.
5.2.    Dodávateľ vyžaduje zaplatenie zálohy na dodávané dielo vo výške stanovenej zálohovou faktúrou.  
5.3.  Nárok na doplatenie kúpnej ceny dodávaného diela vzniká Dodávateľovi v momente splnenia dodávky. Podkladom pre platbu je daňový doklad – faktúra vystavená Dodávateľom a obsahujúca všetky náležitosti podľa zákona o DPH.
5.4.  Platby je možné realizovať len na nami určený bankový účet. Poskytnuté služby je možné uhradiť aj platbou v hotovosti v pokladni Dodávateľa.  
5.5.  Splatnosť faktúry je 14 pracovných dní odo dňa jej vystavenia faktúry, ak nebolo dohodnuté inak. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu včas, t.j. v dohodnutej lehote splatnosti, v plnej výške a bez akejkoľvek zrážky. Bankové poplatky za prevod sú hradené Kupujúcim. 
5.6.  Za zaplatenie sa považuje pripísanie platby v prospech účtu Dodávateľa.
5.7.  Pokiaľ bude Kupujúci s platbou v omeškaní pri jednom alebo viacerých obchodných prípadoch o viac než 10 kalendárnych dní alebo platby zastavil alebo sa podstatne zhoršila jeho majetková situácia, sú všetky pohľadávky spalné okamžite, pokiaľ nebolo dohodnuté inak. Dodávateľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky a iné práva vzniknuté za Kupujúcim z titulu Kúpnej zmluvy.
 
6.  Dodacie podmienky
6.1.  Dodacia doba kamenných výrobkov je 10 pracovných dní od zamerania, schválenia technickej dokumentácie, dodania všetkých náležitostí potrebných k výrobe a pripísania zálohy na účet dodávateľa. Dodacia doba začína plynúť až po splnení všetkých podmienok.
6.1. b Dodacia doba kamenných výrobkov je 15 pracovných dní od zamerania, schválenia technickej dokumentácie, dodania všetkých náležitostí potrebných k výrobe a pripísania zálohy na účet dodávateľa v prípade, že je na zákazke potrebné opracovať 15 a viac bežných metrov (bm) falošných nosov (opracovaní pod uhlom 45°), alebo je potrebné vyrobiť drez hranatý lepený. Dodacia doba začína plynúť až po splnení všetkých podmienok.
6.1. c Dodacia doba kamenných výrobkov je 20 pracovných dní od zamerania, schválenia technickej dokumentácie, dodania všetkých náležitostí potrebných k výrobe a pripísania zálohy na účet dodávateľa v prípade, že v zákazke je potrebné vyrobiť VHO (vertikálno-horizontálne oblý drez), alebo VO (vertikálne oblý drez). Dodacia doba začína plynúť až po splnení všetkých podmienok.
6.1. d Dodacia doba kamenných výrobkov je 20 pracovných dní/resp. dohodou od zamerania, schválenia technickej dokumentácie, dodania všetkých náležitostí potrebných k výrobe a pripísania zálohy na účet dodávateľa v prípade, že sa zákazka vyrába z materiálu ónyx, resp. iných na dodaciu dobu náročnejších materiálov. Dodacia doba začína plynúť až po splnení všetkých podmienok.
6.1. e Dodacia doba kamenných výrobkov je 20 pracovných dní od zamerania, schválenia technickej dokumentácie, dodania všetkých náležitostí potrebných k výrobe a pripísania zálohy na účet dodávateľa v prípade, že sa zákazka vyrába z materiálu Laminam®, Dekton®, Lapitec® . Dodacia doba začína plynúť až po splnení všetkých podmienok.
6.1. f V prípade, že dôjde k zmene materiálu, platia nové dodacie podmienky aktuálne pre príslušný materiál zo začiatkom plynutia dodacej doby v deň oznámenia zmeny dodávateľovi.
6.1.g Ak sú podmienky pre kompletnosť objednávky splnené v pracovnom dní neskôr, ako po 12:00 hod, tak dodacia doba sa ráta až od nasledujúceho, pracovného dňa.
6.2.  Po splnení podmienok v bode 6.1. informuje Dodávateľ Kupujúceho o dátume možného dodania výrobku.
6.3.  V prípade, ak Dodávateľ eviduje voči Kupujúcemu pohľadávku po splatnosti z predchádzajúcej dodávky, dodacia doba kamenných výrobkov sa predlžuje o dobu, kým nebude takýto nedoplatok vysporiadaný.  
6.4.  Dodávateľ zabezpečuje dopravu a montáž kamenných výrobkov po celom území Slovenskej a Českej republiky.
6.5.  Dodávka je splnená:
a)  dodaním a namontovaním výrobku v mieste realizácie;
b)  osobným prevzatím tovaru kupujúcim;
c)  naložením tovaru na prepravný prostriedok a odovzdanie prvému prepravcovi.
6.6.  Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu termínu. Termín dodávky diela bude predmetom rokovania medzi Dodávateľom a Kupujúcim pred objednaním diela.

7.  Montážne práce a doprava
7.1.  Cena montážnych prác a doprava sa účtuje k cene výrobku a zahŕňa hlavne cestovné náklady a náklady montážneho personálu.
7.2.  Ak nesplní Dodávateľ svoj záväzok včas v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť(tzv. vyššia moc), vrátane oneskorenia dodávok od jeho dodávateľov a subdodávateľov, nebude toto oneskorenie považované za omeškanie a dodacia doba sa primerane prispôsobí charakteru a dĺžke trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť.  
7.3. Ak sa oneskorí práca bez zavinenia Dodávateľa(nie z titulu vyššej moci), znáša Kupujúci všetky náklady na čakacie doby a ďalšie potrebné cesty.
7.4.  Montážne a servisné práce, súvisiace s uvedením výrobku do používania sa prevezmú bezprostredne potom, čo ich Kupujúci úspešne prevzal a prevzatie potvrdil svojím podpisom na Preberacom protokole.
7.5.  Počas montáže výrobkov poskytuje Dodávateľ v prípade potreby odborný dozor.
 
8.  Prechod vlastníctva a riziká
8.1.  Vlastnícke právo k dodanému výrobku vzniká Kupujúcemu až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a príslušenstva, t.j. strany tu dojednávajú tzv. výhradu vlastníctva, spočívajúcu v tom, že predmet dodania zostáva vo vlastníctve Dodávateľa a Kupujúci k nemu nadobudne vlastnícke právo až úplným zaplatením čiastky dohodnutej v kúpnej zmluve.
8.2. Až do nadobudnutia vlastníckeho práva k dodanému výrobku nie je Kupujúci oprávnený tento výrobok založiť, poskytnúť ako istinu, prenajať alebo inak zaťažiť právami tretích osôb.
 
9.  Garancia kvality, zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácie
9.1.  Plochy žulových výrobkov impregnuje vysoko odolným náterom, ktorý zabezpečuje nenasiakavosť materiálu pri bežnom používaní.
9.2.  Materiál , Okite®, Technistone®, Silestone®, Laminam®, Lapitec®, Dekton® je neporézny, preto ho nie je potrebné impregnovať a nie je schopný absorbovať žiadne kvapaliny, čoho výsledkom sú vynikajúce hygienické parametre a jednoduchá údržba.
9.3.  Farebný odtieň, ako aj kresba vzorky z materiálu Okite®, Technistone®, Silestone®, Laminam®, Lapitec®, Dekton® sa nemusí zhodovať s farbou a kresbou dodaného výrobku.
9.4. Kvalitu výrobkov garantuje dodávateľ v plnom rozsahu po dobu 24 mesiacov od namontovania výrobku.
9.5. Poskytnutie záruky sa týka len nedostatkov na dodanom výrobku, ktoré vznikli chybou výroby alebo materiálu.
9.6. Záruka sa neposkytuje na vady, ktoré vznikli z nasledujúcich dôvodov:
a) chybné zadanie kupujúceho;
b) používanie predmetu dodávky v rozpore s dodaným návodom na používanie (Návod na údržbu prírodného kameňa, Pokyny pre používanie a ošetrovanie technického kameňa, Pokyny pre používanie a ošetrovanie keramiky).
c) chybná montáž alebo uvedenie do používania kupujúcim alebo treťou osobou;
d) škody, ktoré boli spôsobené pokračovaním v používaní, napriek tomu, že sa prejavila chyba;
e) následkom živelnej pohromy;
f) mechanickým poškodením.
9.7. Predmet dodávky je potrebné prevziať Preberacím protokol proti podpisu Kupujúceho. Prípadné zjavné vady na výrobku je potrebné zaznačiť pri preberaní do tohto protokolu.
9.8. Všetky reklamácie je Kupujúci povinný uplatňovať vždy písomne v zmysle platného Reklamačného poriadku dodávateľa. Dodávateľ vyrieši reklamáciu v zmysle svojho platného Reklamačného poriadku.  
9.9. Na uskutočnenie všetkých opráv, ktoré sa Dodávateľovi podľa jeho uváženia javia ako potrebné, tiež aj pre náhradné súčasti výrobku, je Kupujúci po dohode s Dodávateľom povinný poskytnúť potrebný čas a príležitosť.
 
10.  Právo dodávateľa odstúpiť od zmluvy
10.1.  V prípade nepredvídaných udalostí v zmysle bodu 6. Dodávateľ je povinný, hneď ako sa dozvedel o predpokladoch pre odstúpenie od zmluvy, oboznámiť o tom okamžite Kupujúceho.
10.2. Dodávateľ nezodpovedá za nesplnenie povinnosti z uzatvorených kúpnych zmlúv podľa týchto podmienok, ak sa tak stane z dôvodu nepredvídaných a neodvrátiteľných okolností, ktorým nemohol Dodávateľ zabrániť.
10.3. Dodávateľ nezodpovedá Kupujúcemu za škody následné alebo nepriame.
10.4. V prípade zrušenia objednávky zo strany objednávateľa:
10.4.1. Pred zahájením realizácie má Dodávateľ nárok na storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny zákazky.
10.4.2. Po zahájení objednávky má Dodávateľ nárok na storno poplatok vo výške 30% z celkovej ceny zákazky a úhradu všetkých vynaložených nákladov na výrobu.
10.4.3. Po vyrobení celej zákazky má Dodávateľ nárok na celkovú kúpnu cenu zákazky podľa objednávky a odberateľ je povinný zákazku odobrať.
10.5. Dodávateľa nezaväzujú zadania vygenerované po definovaní Kupujúcim v konfigurátore, ale všetky zadefinované položky budú predmetom rokovania medzi Dodávateľom a Kupujúcim a záväznými sa stávajú až po vypracovaním cenovej ponuky Dodávateľom a následnom písomnom potvrdení Kupujúcim.

11.  Všeobecné a záverečné ustanovenia
11.1.  Ak nie je v týchto VOPPD stanovené inak, platia pre zmluvy uzatvorené na ich základe primerane ustanovenia Obchodného zákonníka (Zákon č. 513/91 Zb. v platnom znení). Tieto podmienky sa v zmysle §273 Obchodného zákonníka považujú za Všeobecné obchodné podmienky dodávok tovarov a služieb dodávaných Kamenárstvom Klieštik, s. r. o., A. Hlinku 35/922, 022 01 ČADCA.

11.2. Všeobecno-obchodné podmienky Kamenárstvo Klieštik, s. r. o. sú platné od 1.01.2019.